สำนักงาน ก.ค.ศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์

👉 สำนักงาน ก.ค.ศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศ..

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง  รูปแบบและวิธีการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  รูปแบบและ..

Recent Blogs
View All Blogs