การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กำหนดกาโครงการ

  การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  ห้องประชุม GA ๑๐๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๓๐ –  ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย  ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปกาญจนากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๐๙.๐๐๐๙.๓๐  น.

บรรยายเรื่อง “คณะครุศาสตร์กับบทบาทการผลิตครู” โดย ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์

๐๙.๓๐๑๐.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทศวรรษที่ ๒๑”โดย ดร.สมคิด นาคขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาระดับท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดย คุณเทพสิน  ผ่องแก้ว

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง“การมีส่วนร่วมในการผลิตครูมืออาชีพของสถานศึกษา” โดย ดร.สามิตร อ่อนคง

๑๕.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา และครูพี่เลี้ยง

กลุ่มที่ ๑ บทบาทของครูพี่เลี้ยงในระดับการศึกษาปฐมวัย

– กลุ่มที่ ๒ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระสังคมศึกษา

– กลุ่มที่ ๓ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระศิลปศึกษา

– กลุ่มที่ ๔ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระภาษาไทย

– กลุ่มที่ ๕ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระคณิตศาสตร์

– กลุ่มที่ ๖ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระภาษาอังกฤษ

– กลุ่มที่ ๗ บทบาทของครูพี่เลี้ยงสาระวิทยาศาสตร์