ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน “โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน “โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู อนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันศุกร์  ที่ 10  กรกฎาคม 2558  ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

———————————————————————————–

 

 

 

กำหนดการ

 

การวิพากย์หลักสูตรปรับปรุง 58 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครู

 

และการเรียนการสอน

 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

ณ ห้องพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

———————————

 

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน

 

08.30 – 09.00 น.    กล่าวเปิดโดย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

09.00 – 12.00 .    แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูและการเรียนการสอน

 

                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

12.00 – 13.00 .    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.00 .    การวิพากย์หลักสูตรปรับปรุง 58 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

———————————

 

หมายเหตุ         พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น.