คณะครุศาสตร์ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

     

          เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยมี  ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข  คณบดีฯ เป็นผู้นำทัพน้อมรับการประเมินในครั้งนี้

          จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย  ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  ประธานการประเมิน  และ  รศ.ดร.ประวิทย์  เอราวัณ  กรรมการประเมิน  ซึ่งประเด็นการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย  แนวนโยบายที่คณบดีให้ไว้แก่สภามหาวิทยาลัย  สิ่งที่คณบดีรับนโยบายมาจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  และท้ายสุดคือสิ่งที่คณบดีได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในปีที่ผ่านมา  ซึ่งทั้งนี้ทั้งสองท่านได้ประเมินแบบตรงไปตรงมา  ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

            ท้ายสุดในช่วงบ่ายผู้ประเมินทั้งสองได้เติมเต็มในส่วนต่าง ๆ ให้แก่คณะครุศาสตร์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์  และเราชาวครุศาสตร์ มรส. น้อมรับผลการประเมินจากท่านด้วยความเต็มใจยิ่งและจะนำผลการประเมินดังกล่าวกลับมาพัฒนา  ปรับปรุง  และแก้ไขส่วนต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นข้อบกพร่องของเราต่อไป  เพื่อ   สมค่าคำว่า  “สร้างสรรค์องค์ความรู้  ผลิตครูมืออาชีพ”

                                                                                ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์     ฑปภูผา

                                                                           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  รายงาน 

 

 

 

{AG}16-06-58{/AG}