คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต.ขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  84100

โทร. 077-913360  โทรสาร. 077-913361

Email :  education@sru.th  ,  edu_sru@hotmail.com