ประวัติคณะ

 พ.ศ. 2516               เริ่มตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519)

พ.ศ. 2519               เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2521               เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)

พ.ศ. 2522               เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกับปี 2521 และเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษา อคป. รุ่นนี้ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2523               เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งและงดรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  ส่วนการเปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในวันเสาร์ – อาทิตย์  ยังคงดำเนินการเช่นเดิม เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมากขึ้นตามลำดับ

พ.ศ. 2524 – 2527     การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการได้เปิดศูนย์อบรมขึ้นที่วิทยาลัย พลศึกษา จังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ. 2525  และปีนี้เองยังเปิดสอนวิชาเอกพลศึกษา ภาคปกติ  เป็นโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2526  ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.)  ภาคสมทบเข้าศึกษาต่ออีกพวกหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2527  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้เข้าศึกษาในภาคปกติ

พ.ศ. 2528               กำหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุ ปริญญา และระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็งดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ ในปีนี้สภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู จึงส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนาเป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้ จึงมีสหวิทยาลัยทักษิณขึ้นประกอบด้วยวิทยาลัยครูทั้งหมดที่มีในภาคใต้ 5 แห่ง มีสำนักงานของสหวิทยาลัยในภาคใต้ อนึ่งในปีเดียวกันนี้ได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้า เรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เป็นรุ่นแรกอีกด้วย

พ.ศ. 2529               วิทยาลัยยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเหมือนปี 2528 แต่การดำเนินงานโครงการ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ เปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ การ (กศ.บป.)  โดยเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนในอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากอาชีพครูเข้าศึกษาตามความต้องการ

พ.ศ. 2530 – 2532     วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการได้เปิดศูนย์อบรมขึ้นที่โรงเรียนสะอาด เผดิมวิทยาเขตจังหวัดชุมพร อีกแห่งหนึ่ง

พ.ศ. 2533               การรับนักศึกษาและนักเรียนของวิทยาลัยยังคงดำเนินการเหมือนกับปีก่อน ๆ ในปีนี้มี โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศแคนนาดากับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาวิทยาการจัดการมีระยะเวลา 3 ปี อนึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้เปิดวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปกติ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย

พ.ศ. 2534               วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเข้าเรียนเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ส่วนการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการนั้น มีศูนย์อบรมที่โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร และได้เปลี่ยนไปดำเนินการที่โรงเรียนศรียาภัย  ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่น(ไจก้า) จัดโครงการทดลองจัดตั้งศูนย์ศึกษาประจำภูมิภาคขึ้นที่วิทยาลัยเพื่อพัฒนา อาจารย์ของสหวิทยาลัยทักษิณด้านเคมีและคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2535               การรับนักศึกษาและนักเรียนยังคงเปิดรับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”

พ.ศ. 2538               มีประกาศใช้ประราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสถาบันยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2539 – 2541     สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับนักศึกษาตามปกติและเนื่องจากสถาบัน มีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโทประกอบกับแนว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป สถาบันจึงงดรับนักเรียนสาธิตในปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2542               สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้ง แรกโดยเปิดสอนครุศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. 2543               สถาบันได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามปกติ โดยขยายสาขาและปริมาณการรับมากขึ้นทั้งภาคปกติและภาคสมทบ และได้ปรับปรุงโครงการ กศ.บป.  เป็นโครงการจัดการ ศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพื่อเปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอาชีพและได้ ขยายเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จากที่มี 1 แห่ง คือ  ศูนย์ชุมพร ไปยังจังหวัดระนองอีก 1 แห่ง

พ.ศ. 2544        เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

พ.ศ. 2545 – 2546         สถาบันได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น และขยายการศึกษา สำหรับบุคลากรท้องถิ่น กศ.บท. พ.ศ. 2546    สถาบันได้มีการพัฒนาเพื่อเตรียมการเป็น มหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์  ทั้งในส่วนของการขยายฐานการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาค กศ.บท.

พ.ศ. 2547        เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในด้านหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน      เปิดรับนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อย่างต่อเนื่องและทำคำรับรองปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคณะในการปฏิบัติราชการของหน่วย งาน