ปรัชญา

          สร้างองค์ความรู้  สร้างครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์คณะครุศาสตร์

          ใฝ่รู้  สู้งาน  เชี่ยวชาญจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่จิตอาสา

วิสัยทัศน์

          องค์กรต้นแบบที่เป็นเลิศในการผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ 

1 ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

2 สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

4 บริการวิชาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย   เพื่อเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพอย่างยั่งยืน

5 ส่งเสริม  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

6  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

7 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลผนวกฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง