ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการผลิตครูเพิ่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

S__8658994

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการผลิตครูเพิ่มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในกิจกรรมศึกษาดูงานและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ ระยะที่ 3 : กิจกรรมการติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม SRU Pavilion (มุกสมุย) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.