ประกาศหลักสูตรที่เปิดอบรมใน โครงการคูปองครู 2561 คณะครุศาสตร์ และวันที่อบรม

1-06-61-3
กำหนดการดำเนินงานในการพัฒนาข้าราชการครู
ของหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน  ๒๕๖๑
**********************
ที่ กำหนดการดำเนินงาน ชื่อหลักสูตร สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
วันที่  ๗ – ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๑  ครั้งที่ ๑ SC ๑๐๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
วันที่  ๑๔ – ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๑ SC ๑๐๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
วันที่  ๒๗ – ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning กลุ่มสาระวิชาศิลปะ  (ทัศนศิลป์)  สำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์)
อาจารย์วิวัฒน์  จินดาวงศ์
๐๘-๓๙๒๓-๖๗๓๓
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๒ SC ๑๐๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
วันที่  ๔ – ๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ การจัดการเรียนรู้ด้วยการผลิตสื่อวิทย์ DIY  (Do It Yourself) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  สำหรับสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร
๐๘-๔๖๗๒-๕๒๓๐
วันที่  ๑๑ – ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “3R7C”  และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ระดับพื้นฐาน โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ทรงศรี  ชำนาญกิจ
๐๘-๙๗๒๔-๗๖๕๐
วันที่  ๑๑ – ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ
๐๘-๔๑๗๗-๘๓๔๓ และ
๐๘-๘๗๖๐-๒๙๓๑
วันที่  ๑๑ – ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning กลุ่มสาระวิชาศิลปะ  (ทัศนศิลป์)  สำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์)
อาจารย์วิวัฒน์  จินดาวงศ์
๐๘-๓๙๒๓-๖๗๓๓
วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการ จัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๑  ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
๑๐ วันที่  ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๑ โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล อาจารย์พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง
๐๘-๖๙๖๙-๘๓๗๗
๑๑ วันที่  ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ ๒๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา  ครั้งที่ ๑ โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ณัฐา  วิพลชัย
๐๘-๑๗๓๘-๐๓๔๒
๑๒ วันที่  ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “3R7C”  และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐     ระดับพื้นฐาน โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ทรงศรี  ชำนาญกิจ
๐๘-๙๗๒๔-๗๖๕๐
๑๓ วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๑  ครั้งที่ ๓ SC ๑๐๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
๑๔ วันที่  ๒๕ – ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ ๒ โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง
๐๘-๖๙๖๙-๘๓๗๗
๑๕ วันที่  ๑ – ๒  กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง
๐๘-๖๙๖๙-๘๓๗๗
๑๖ วันที่  ๑   กันยายน ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๒ SC ๑๐๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
๑๗ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๑ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ ๑,๒  ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ
๐๘-๙๗๑๐-๗๕๘๐
๑๘ วันที่  ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยใช้โครงงานฐานวิจัย โรงแรมแก้วสมุย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง
๐๘-๖๙๖๙-๘๓๗๗
๑๙ วันที่  ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๖๑ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษ ที่ ๒๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  ครั้งที่ ๒ โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ณัฐา  วิพลชัย
๐๘-๑๗๓๘-๐๓๔๒

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.