ประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้อง ED518 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์

EDU_8-08-62_05

8 กรกฎาคม 62  ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.ฐากร สิทธิโชค กรรมการ และ อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้อง ED518 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.