หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดย ดร.มานพ ชาชิโย ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

EDU_9-07-62_01

วันที่ 9 กรกฎาคม 62 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดย ดร.มานพ ชาชิโย ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ และ อาจารย์เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.