คณะครุศาสตร์จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

DSC_0061

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  รหัสรุ่น 001 หลักสูตรระดับพื้นฐาน  (Basic Level)  จำนวน  12  ชั่วโมง  วันที่  25-26  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมแก้วสมุย  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.