คณะครุศาสตร์เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี

EDU_5-03-62_153

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี  เป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริหารงานของคณะ เพื่อให้ครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา 4 ประการได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
   

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.