หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

EDU_11-07-61-1_18

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็น การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ตามจุดเน้นที่ได้ตั้งไว้


Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.