คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและการอบรมปฏิบัติการจัดการความรู้นักศึกษา

EDU_11-10-61_21

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและการอบรมปฏิบัติการจัดการความรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปัจฉิมนิเทศ)
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.