คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

edu-15-06-61

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู และตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพครู โครงสร้างและการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.