คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

edu_13-06-61

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู และตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างและการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู กระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.