ประกาศนักศึกษาที่จบปี 2560 คณะครุศาสตร์ ขอชี้แจงเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู

14-06-61

ประกาศนักศึกษาที่จบปี 2560 คณะครุศาสตร์ ขอชี้แจงเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ทางคณะครุศาสตร์ได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการของครุสภาทราบว่า มีจำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพครูจำนวนมาก ทำให้ครุสภาไม่สามารถจัดการทำบัตรให้ทัน และทางครุสภาได้ทำหนังสือชี้แจ้งมายังเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดแล้ว หากนักศึกษาท่านใดที่ต้องการสมัครสอบตำแหน่งที่ต้องการ ให้นักศึกษาเข้าไปที่ http://www.ksp.or.th/ksp2013/service/ เพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพิมพ์เอกสารไปสมัครสอบตำแหน่งที่ต้องการได้ หากนักศึกษาท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้ใบประกอบตัวจริงเท่านั้น ให้โทรติดต่อไปที่เบอร์ 02-304-9899 ต่อ 2 เพื่อติดต่อขอทำใบประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ทางครุสภาได้แจ้งให้ทราบว่าจำดำเนินการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครูให้เสร็จก่อนวัน 15 กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.