คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR: กิจกรรม English Day

EDU_8-07-61_21

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองทางด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาษาอังกฤษและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
        

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.