คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 27  มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

EDU_27-06-61_39

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 27  มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคารคณะครุศาสตร์  ในเรื่องผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561  การกำหนดการจัดส่งผลการเรียนและการส่ง  มคอ.3 ผลการสอบครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาครุศาสตร์แต่ละชั้นปี นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา,แนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามอัตลักษณ์คณะ  การพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การขอใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาประจำปี  2561 และเรื่องอื่นๆ

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.