คณะครุศาสตร์ จัดโครงการบทบาทอาจารย์ทีปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

EDU_22-06-61_01

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด  จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา” ของครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีขึ้นเพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบบทบาทหน้าที่การให้คําปรึกษาและแนะนําในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.