คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

DSC_0951

วันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์,หลักสูตรคณิตศาสตร์,หลักสูตรและการสอน และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็น การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ตามจุดเน้นที่ได้ตั้งไว้

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.