คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้การผลิตครูตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศ  ภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูของครู การพัฒนาศักยภาพครูแลบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่การศึกษา 4.0 การสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบ การยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพครู และการพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.