คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เข้ารับการประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในวันที่  7  มีนาคม  2561  เพื่อเป็นการติดตาม  ตรวจสอบ  และ ประเมินผลการบริหารงานคณะและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติตามหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ  ตลอดจน เพื่อให้คณะครุศาสตร์ได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการทำงานของคณบดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.