นิทรรศการ “ก้าวแรกฝึกปฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูนักวิจัยในชั้นเรียน” วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

DSC_3223

การจัดนิทรรศการได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ “เสริมความรู้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ” ในกิจกรรม “นิทรรศการผลงานวิจัยในชั้นเรียน”  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันแสดงถึงสมรรถนะและทักษะด้านการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ศาสตร์ แห่งวิชาชีพครู และ ศิลป์ แห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นทักษะวิชาชีพครูที่สำคัญสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์        

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.