แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรม

S__76521614
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสาขวิชาภาษาไทย ที่ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ได้แก่ นายชนกันต์ นาคง ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1  และนายศิริชัย ช่วยจันทร์ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.