กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดโครงการเสริมความรู้เพื่อครูมืออาชีพ….. 

EDU_14-03-62_14

    โครงการเสริมความรู้เพื่อครูมืออาชีพ  กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active Learning)  วันที่  14  มีนาคม  2562    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.