แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู ...
  28-03-2560   แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู ...
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู กิจกรรม “ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)”
  15-03-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู กิจกรรม “ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)”
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2559 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
  06-03-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2559 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
 
กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2559  วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
  21-02-2560   กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2559 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา:อดีต ปัจุบัน อนาคต» ณ ห้องประชุม GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  09-02-2560   โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา:อดีต ปัจุบัน อนาคต» ณ ห้องประชุม GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต»
  10-01-2560   ประชุมทางวิชาการระดับชาติ «วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต»
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย
  03-11-2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย
 
กิจกรรม “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
  12-10-2559   กิจกรรม “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
 
กำหนดการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
  05-10-2559   กำหนดการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ)” ครั้งที่ 1
 
คณะครุศาสตร์เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา  2558 ( 1 สิงหาคม  2558  -  31 กรกฎาคม  2559 ) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  คณะครุศาสตร์
  08-09-2559   คณะครุศาสตร์เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์