คณะครุศาสตร์จัด โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

การจัดการความรู้  (Knowledge  Management : KM)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายของงานการพัฒนาคน  และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบ ความรู้ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน  แล้วนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้ง่ายต่อการใช้สอยมีประโยชน์เพิ่มขึ้น  มีการต่อยอดใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและมีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น  จากการเอาความรู้ที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ซึ่งหลักสำคัญของการจัดการความรู้  คือ  กระบวนการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างคน  ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลาย รูปแบบที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด  เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  มีหน้าที่หลัก 4 ประการ  คือ  การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งหน้าที่หลักของอาจารย์มหาวิทยาลัยคือ  ผู้ขับเคลื่อนหลักที่สำคัญในกระบวนการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นผู้สอน ต้องสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ  และมีการวางแผนการจัด การเรียนการสอนและการวางกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเรียนรู้กลวิธีในการดึงความรู้ความสามารถของตนเองออกมาในการจัดการเรียนการสอน  และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะในการจัดทำ  มคอ.  โดยเฉพาะการจัดทำ  มคอ. 3  และ  มคอ. 5  ซึ่ง มคอ. 3  อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการรายวิชา  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดหลักสูตร  (มคอ.2)

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.