อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 4

S__4833307

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 4” โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีมงศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก ผลงานที่จัดแสดงมีทั้งหมด 115 ชิ้น โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นและมีศิลปินรับเชิญตลอดจนศิลปินท้องถิ่นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิด และเรื่องราวของอัตลักษณ์และงานศิลปะหลากหลายด้าน ได้แก่ งานจิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ซึ่งผลงานทั้งหมดจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.