คณะครุศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการจัดการความรู้สู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศครั้งที่ 2)ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

         คณะครุศาสตร์จักโครงการปัจฉิมนิเทศการจัดการความรู้สู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศครั้งที่ 2)วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ฝากไว้สำหรับ (ว่าที่) ครู”โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบรรยายหัวข้อ “เป็นครูด้วยใจและมีความสุข”โดย ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.