โครงการปฐมนิเทศผู้สอนและนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2561

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

โครงการปฐมนิเทศผู้สอนและนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

         การผลิตครูนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มีเจตนารมณ์ให้การผลิตหรือพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิรูปการผลิตครู  ผู้ที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิรูปการผลิตครูดังกล่าว คือ คณะครุศาสตร์ และ โรงเรียนเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุจุดมุ่งหมายที่ให้นักศึกษาได้นำทฤษฏีและหลักการในทุกรายวิชามาบูรณาการใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนเครือข่ายและอาชีพครูต่อไป ทั้งนี้ในภาคเรียนที่  2/2560 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นภาคเรียนที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์    ในโรงเรียนเครือข่าย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เติมความมั่นใจให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่โรงเรียนเครือข่าย  เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาและนักศึกษาอย่างแท้จริง  คณะครุศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การ ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และ 1 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาที่พึงประสงค์ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.