โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้อง  GA101 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันจันทร์ที่  7 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง  GA101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์
1  เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์นิเทศก์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประจำหลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2  เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าใจวิธีการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง
3  เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.