กลุ่มวิชาวิจัย วัดผลและประเมินผล จัดโครงการ”ก้าวแรกฝึกปฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูนักวิจัยในชั้นเรียน”

EDU_13-03-62_07

โครงการ“ก้าวแรกฝึกปฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูนักวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่2” วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3   อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดนิทรรศการได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ “เสริมความรู้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ” ในกิจกรรม “นิทรรศการผลงานวิจัยในชั้นเรียน”  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันแสดงถึงสมรรถนะและทักษะด้านการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วิชาชีพครู และที่สำคัญคือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่การจัดการความรู้ เผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นทักษะวิชาชีพครูที่สำคัญสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
     

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.