กำหนดการโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

6-07-61

กำหนดการ

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หลักสูตรสาขาวิชา
1 9 กรกฎาคม 2561 08.30 น.– 16.30 น. – ภาษาไทย

– ศิลปศึกษา

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

2 10 กรกฎาคม 2561 08.30 น.– 16.30 น. – วิทยาศาสตร์ทั่วไป

– บริหารการศึกษา

3 11 กรกฎาคม 2561 08.30 น.– 16.30 น. – สังคมศึกษา

– การศึกษาปฐมวัย

4 12 กรกฎาคม 2561 08.30 น.– 16.30 น. – ภาษาอังกฤษ

– คอมพิวเตอร์

5 13 กรกฎาคม 2561 08.30 น.– 16.30 น. – การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

– หลักสูตรและการสอน

– คณิตศาสตร์

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.