วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบริหารการศึกษา ป.โท คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา

EDU_10-07-61-01

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็น การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรเพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ตามจุดเน้นที่ได้ตั้งไว้และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้


Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.