คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

EDU_21-08-61_192
  1. คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
    ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.