โครงการคูปองครู หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)

EDU_11-08-61_27

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรระดับพื้นฐาน) วันที่  11-12  สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.