คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู)

edu-27-07-61

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู)
หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมพุทธทาส  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     

Blog Attachment