คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองพัฒนาครู) รุ่นที่ 1  ครั้งที่ 1   ณ ห้อง SC 101 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561

DSC_0557

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ  การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  รุ่นที่ 1  ครั้งที่ 1   ณ ห้อง SC 101  ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.