ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประชุมเพื่อเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561

 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประชุมเพื่อเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561  เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลในการฝึกสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานครุสภากำหนด

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.