กิจกรรม “สนับสนุนการสร้างศักยภาพนักศึกษา (Teacher Show)”
วันที่  12 - 14  กุมภาพันธ์  2558
ณ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี