คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          พิธิเปิดและบรรณยายพิเศษโดย ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข  คณบดีคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง“คุณธรรมสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”