แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม "ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 23-06--2560 8
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำคณะบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทางศึกษา 20-22 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 21-06--2560 26
คณะครุศาสตร์จัดคณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช 15-06--2560 32
หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการ พัฒนาครูพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูพี่เลี้ยง วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 13-06--2560 18
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการสอนและวิจัยตามกลุ่มสาระการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฐานเพื่อมาตรฐานสากล วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 13-06--2560 29
เรียนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 07-06--2560 21
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ในทุกสาขาวิชา 06-06--2560 37
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศาสตร์ภาษาไทย ” วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 06-06--2560 14
คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณทิตและการวิจัย ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 01-06--2560 258
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26-05--2560 30