คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น