คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อม (SWOT) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี