คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณทิตและการวิจัย ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ระว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560

 - บรรยายหัวข้อ  เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ โดย ดร.เบญจวนรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 - บรรยาย หัวข้อ"การขอทุนวิจัยและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์" โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น