คณะครุศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจระบบการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  คณะครุศาสตร์
  13-12-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจระบบการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเ
  07-12-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเ
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญชวนครูที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ  Coaching and Mentoring  อย่างมีประสิทธิภาพได้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
  06-12-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนครูที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and Mentoring อย่างมีประสิทธิภาพได้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
เอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2561  เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 27 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่...
  24-11-2560   เอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2561 เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 27 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กรซีมีโอ รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
  23-11-2560   ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กรซีมีโอ รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
 
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์  คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ  ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  21-11-2560   คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์ คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  20-11-2560   หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 
โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  20-11-2560   โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  09-11-2560   บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
 
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน  2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ  ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560
  06-11-2560   คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560
 


หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่าง
กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  

 

  

กำหนดการ
โครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่
15-16 มิถุนายน
2560
----------------------------------------------

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

           เวลา 07.00-08.00 .    ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-โรงแรมอลงกต  รีสอร์ท
                                      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
      
                 08.00-08.30 .
   ลงทะเบียน
                
08.30-9.00 .     ประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
                
09.00-10.00 .   ฟังบรรยาย  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ TQR
โดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ
                
10.00-12.00 .   เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 1-2

                                      โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
                
13.00-17.00 .   เขียน มคอ. 7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 3-4

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์
                
17.00-18.00 .   พักผ่อนตามอัธยาศัย
                
18.00-19.00 .   รับประทานอาหารเย็น

 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

                 08.30-09.00 .   ลงทะเบียน
                
09.00-12.00 .    เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 5-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00-16.00 น.   ทบทวน ปรับปรุงการเขียน มคอ. 7 องค์ประกอบที่ 1-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

        

-------------------------------------------------------

 หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม