คณะครุศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการ “ก้าวแรกฝึกฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูวิจัยในชั้นชั้นเรียน” วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  17-10-2560   คณะครุศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการ “ก้าวแรกฝึกฏิบัติการวิจัย สู่ก้าวต่อไปครูวิจัยในชั้นชั้นเรียน” วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559
  17-10-2560   หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ดำเนินงานโครงการครอบครูช่างศิลปกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ(อ.ตู่) ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2559
 
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 «EDUCA2017» ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560
  16-10-2560   งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 «EDUCA2017» ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  09-10-2560   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9-10 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสอาด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 800 กว่าคน
  07-10-2560   วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสอาด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 800 กว่าคน
 
รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่าง
  05-10-2560   รู้เขารู้เราเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน : ฝึกปฏิบัติอาหารอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในการนี้มีอาหารประจำชาติ 8 อย่าง
 
 คณะครุศาสตร์จัดงานงานเกษียณอายุราชการ “เกษมสันต์วันเกษียณ” แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข
  28-09-2560   คณะครุศาสตร์จัดงานงานเกษียณอายุราชการ “เกษมสันต์วันเกษียณ” แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข
 
กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
  21-09-2560   กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
 
คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  01-09-2560   คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินผลงานระดับคณะครุศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประธาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  30-08-2560   คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินผลงานระดับคณะครุศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประธาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 


กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญชวน คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ «มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์» ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  

 

  

กำหนดการ
โครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่
15-16 มิถุนายน
2560
----------------------------------------------

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

           เวลา 07.00-08.00 .    ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-โรงแรมอลงกต  รีสอร์ท
                                      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
      
                 08.00-08.30 .
   ลงทะเบียน
                
08.30-9.00 .     ประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
                
09.00-10.00 .   ฟังบรรยาย  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ TQR
โดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ
                
10.00-12.00 .   เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 1-2

                                      โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
                
13.00-17.00 .   เขียน มคอ. 7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 3-4

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์
                
17.00-18.00 .   พักผ่อนตามอัธยาศัย
                
18.00-19.00 .   รับประทานอาหารเย็น

 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

                 08.30-09.00 .   ลงทะเบียน
                
09.00-12.00 .    เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 5-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00-16.00 น.   ทบทวน ปรับปรุงการเขียน มคอ. 7 องค์ประกอบที่ 1-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

        

-------------------------------------------------------

 หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม