คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
  18-08-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์
  17-08-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
  16-08-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณหน้าลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  11-08-2560   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณหน้าลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบ Active Learning
  09-08-2560   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบ Active Learning
 
โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  09-08-2560   โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  08-08-2560   คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  02-08-2560   โครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค Evaluation workshop: UTOP and data sharing ของโครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
  01-08-2560   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค Evaluation workshop: UTOP and data sharing ของโครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
 
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  27-07-2560   หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เข้ารับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
 


คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญชวน คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ «มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์» ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ EDU Freshy Star เพื่อเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจ และการใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม «ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)» ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  

 

  

กำหนดการ
โครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่
15-16 มิถุนายน
2560
----------------------------------------------

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

           เวลา 07.00-08.00 .    ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-โรงแรมอลงกต  รีสอร์ท
                                      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
      
                 08.00-08.30 .
   ลงทะเบียน
                
08.30-9.00 .     ประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
                
09.00-10.00 .   ฟังบรรยาย  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ TQR
โดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ
                
10.00-12.00 .   เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 1-2

                                      โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
                
13.00-17.00 .   เขียน มคอ. 7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 3-4

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์
                
17.00-18.00 .   พักผ่อนตามอัธยาศัย
                
18.00-19.00 .   รับประทานอาหารเย็น

 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

                 08.30-09.00 .   ลงทะเบียน
                
09.00-12.00 .    เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 5-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00-16.00 น.   ทบทวน ปรับปรุงการเขียน มคอ. 7 องค์ประกอบที่ 1-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

        

-------------------------------------------------------

 หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม