กำหนดการ
โครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

ณ โรงแรม อลงกต รีสอร์ท  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่
15-16 มิถุนายน
2560
----------------------------------------------

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

           เวลา 07.00-08.00 .    ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-โรงแรมอลงกต  รีสอร์ท
                                      จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
      
                 08.00-08.30 .
   ลงทะเบียน
                
08.30-9.00 .     ประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
                
09.00-10.00 .   ฟังบรรยาย  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ TQR
โดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ
                
10.00-12.00 .   เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 1-2

                                      โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
                
13.00-17.00 .   เขียน มคอ. 7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 3-4

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์
                
17.00-18.00 .   พักผ่อนตามอัธยาศัย
                
18.00-19.00 .   รับประทานอาหารเย็น

 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

                 08.30-09.00 .   ลงทะเบียน
                
09.00-12.00 .    เขียน มคอ.7 และร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักฐานองค์ประกอบที่ 5-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

                  12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00-16.00 น.   ทบทวน ปรับปรุงการเขียน มคอ. 7 องค์ประกอบที่ 1-6

                                       โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์

        

-------------------------------------------------------

 หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม