คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการสอนและวิจัยตามกลุ่มสาระการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฐานเพื่อมาตรฐานสากล วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี