หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการ พัฒนาครูพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  สำหรับครูพี่เลี้ยง  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

EDU_13-06-60_01.JPGEDU_13-06-60_02.JPGEDU_13-06-60_03.JPGEDU_13-06-60_04.JPGEDU_13-06-60_05.JPGEDU_13-06-60_06.JPGEDU_13-06-60_07.JPGEDU_13-06-60_08.JPGEDU_13-06-60_09.JPGEDU_13-06-60_10.JPGEDU_13-06-60_11.JPGEDU_13-06-60_12.JPG